Giới thiệu về Trung Tâm Giáo  Dục Thường Xuyên

Trung Tâm Giáo  Dục Thường Xuyên được thành lập vào tháng 10/1997. Trung tâm có nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, nhân dân trong tỉnh. Lúc bầy giờ việc tổ chức các lớp Tin học. Trung tâm ra đời đã kịp thời góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa trình độ Tin học, Tiếng Anh cho cán bộ, công chức của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ dân trí về Tin học, Tiếng Anh cho cán bộ và nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chung cho tỉnh, Trung tâm cũng đã góp phần tích cực và là lực lượng nòng cốt trong việc bồi dưỡng Tin học và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục – đào tạo .

Xem chi tiết hơn

Các Ngành Nghề Đào Tạo

Tin tức - bài viết mới nhất